Search
Close this search box.

vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

Medzi činnosti, ktoré sú často vykonávané, patri aj získavanie pohľadávok od nedoplatcov. Bez ohľadu na to, či ide o faktúru po lehote splatnosti, o časovo nezaplatenú pôžičku alebo úver, alebo aj riešenie nesplnených záväzkov z iných právnych dôvodov (ako napríklad pokuty zo zmlúv), získanie peňazí od dlžníka môže byť zdĺhavým a zložitým procesom. Tieto starosti spojené so získavaním pohľadávok od dlžníkov môžete zveriť našej právnickej kancelárii.

Aké služby poskytujeme pri získavaní pohľadávok?

Poskytujeme komplexné právne služby v tejto oblasti, a to od mimosúdneho riešenia, cez právne konanie na súde až po exekúciu dlžníka.

Postup je bežne nasledovný:

V prvom kroku zostavíme a zašleme dlžníkovi výzvu na mimosúdne vybavenie záležitosti (tiež nazývanú ako predžalobná výzva), v ktorej vyzveme dlžníka na uhradenie dlžnej sumy spolu s príslušenstvom, ako sú napríklad omeškané úroky, paušálna kompenzácia nákladov súvisiacich so získavaním pohľadávky a podobne. Pokiaľ táto výzva na mimosúdne vybavenie záležitosti neprivedie k úspechu, ďalším krokom je právne konanie na súde. Vo veľkej väčšine prípadov v tejto fáze podávame návrh na vydanie platobného rozkazu, čo je rýchlejší spôsob získavania pohľadávok. Ak dlžník v zákonom stanovenej lehote 15 dní nevznesie námietky proti platobnému rozkazu, platobný rozkaz nadobudne účinnosť a môže sa začať exekúcia. Pretože v právnom konaní Vás zastupujeme, vaša osobná účasť na súdnom konaní vo väčšine prípadov nie je potrebná a celú záležitosť vieme vybaviť za Vás. V prípade úspechu by sme Vás o všetkom okamžite informovali. Samozrejme, ak máte záujem, môžete sa zúčastniť príslušných akcií a pojednávaní, avšak to nie je povinné, ak nejde o špecifické situácie (v takýchto prípadoch by sme vás, samozrejme, upozornili). Ak dlžník stále nezaplatil, zostavíme a podáme návrh na exekúciu na základe právoplatného exekučného titulu. Určený exekútor následne vykoná exekúciu na majetok dlžníka rôznymi spôsobmi (napríklad predajom pohyblivých vecí, predajom nehnuteľností, nariadením zablokovania pohľadávok na účte v banke a podobne).

Koľko stojí proces získavania pohľadávok?

Získavanie pohľadávok cez našu firmu nemusí byť pre vás spojené s žiadnymi nákladmi, to znamená, že v prípade úspechu budú náklady pokryté dlžníkom ako náhrada za konanie. Inými slovami, suma pohľadávky sa pre dlžníka zvýši o honorár. 

Ako postupovať, ak máte záujem o získavanie pohľadávok?

Najskôr nás prosím kontaktujte. Pred prevzatím záležitosti týkajúcej sa získavania pohľadávok pre vás bezplatne posúdime jej možnosť úspechu a poskytneme informácie o ďalšom postupe. Sídlime v Topoľčanoch, ale väčšina prípadov získavania pohľadávok môže byť riešená aj online na diaľku po celej Slovenskej republike. Preto záujemca o získavanie pohľadávok nemus

Pohľadávky, ktoré vymáháme:

Faktury

Mzdy

Nájomné

Výživné

Pôžičky

Smienky

Dlhopisy

 

V súčasnom obchodnom svete je častým problémom oneskorené alebo nezaplatené faktúry. Vymáhanie pohľadávok je preto kľúčovým procesom pre mnohé spoločnosti. V tomto článku sa podrobne pozrieme na kroky, metódy a prístupy, ktoré môžete uplatniť pri vymáhaní pohľadávok, a tiež na rolu konateľa spoločnosti v tomto procese.

1. Prečo je dôležité efektívne vymáhanie pohľadávok?

Vymáhanie pohľadávok nie je len o získaní penazí, ktoré vám sú dlžné. Je to aj o:

 • Udržiavaní dobrých vzťahov s klientmi.
 • Zabezpečení hotovosti a likvidity pre vaše podnikanie.
 • Predchádzaní právnym sporom a zbytočným nákladom.

2. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok: Prvý krok

Mimosúdne vymáhanie by malo byť vždy prvým krokom, predtým než sa rozhodnete pre súdne konanie. Zahŕňa:

 • Upomienkové listy: V mnohých prípadoch môže jednoduché písomné upomienka pomôcť riešiť problém.
 • Telefonické hovory: Osobný kontakt môže byť efektívnym spôsobom, ako riešiť oneskorené platby.
 • Medzičiny dohody: Ak klient má finančné problémy, môžete sa dohodnúť na splátkovom kalendári alebo zľave za rýchlu platbu.

3. Role konateľa spoločnosti

Konateľ spoločnosti má zodpovednosť za celkové fungovanie spoločnosti, vrátane vymáhania pohľadávok. Jeho/jej úloha zahŕňa:

 • Koordinácia s oddelením účtovníctva: Zabezpečiť, že máte presné a aktuálne informácie o dlžníkoch.
 • Rozhodovanie o ďalších krokoch: Zvážiť možnosti mimosúdneho a súdneho vymáhania.
 • Konzultácia so špecialistami: V prípade potreby sa obrátiť na odborníkov v oblasti vymáhania pohľadávok alebo právnikov.

4. Výber správneho špecialistu

Vybranie správneho špecialistu je kľúčové. Dôležité je zvážiť:

 • Skúsenosti: Ako dlho pracuje v oblasti vymáhania pohľadávok?
 • Metódy a prístupy: Ako pristupuje k vymáhaniu pohľadávok? Aké sú jeho metódy?
 • Poplatky: Ako sú štrukturované jeho poplatky? Sú pevné, alebo sú založené na výsledkoch?

5. Prevencia: Ako predchádzať problémom s pohľadávkami

 • Dôkladná kontrola nových klientov: Predtým než poskytnete služby alebo produkty na faktúru, skontrolujte finančnú históriu potenciálnych klientov.
 • Jasné obchodné podmienky: Zabezpečte, aby vaše obchodné podmienky boli jasné a zrozumiteľné pre všetkých klientov.
 • Pravidelné monitorovanie: Sledujte splatnosti faktúr a komunikujte s klientmi, ktorí meškajú s platbami.

Vymáhanie pohľadávok je nevyhnutnou súčasťou podnikania, ale s správnym prístupom a stratégiou môže byť tento proces hladký a efektívny. Vždy je lepšie predchádzať problémom tým, že budete mať jasné obchodné postupy a komunikovať otvorene so svojimi klientmi.