Search
Close this search box.

vymáhanie pohľadávok

Informácie

definícia

Čo je Pohľadávka?

Pohľadávka je právo osoby (veriteľa) požadovať od inej osoby (dlžníka) majetkovú hodnotu. Pohľadávka, teda právo na plnenie, vzniká najčastejšie na základe zmluvy. Pohľadávku možno tak ako takmer všetky majetkové práva vymáhať súdnou cestou, prípadne aj v exekučnom konaní. Príslušenstvom pohľadávky sú zmluvné úroky (ak boli dohodnuté), úroky z omeškania (ak dlžník mešká s platbou), poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením (najmä súdne trovy) – § 121 občianskeho zákonníka. 

PRÍKLAD

V zmluve o pôžičke sa pán Bohatý zaviaže poskytnúť pánovi Novákovi určitú sumu a p. Novák sa zaviaže túto sumu po určitom čase vrátiť. Najprv teda vznikne pohľadávka p. Nováka (právo na požičanie peňazí od p. Bohatého). Keď p. Bohatý dá peniaze p. Novákovi a uplynie čas, na ktorý boli peniaze požičané, vznikne p. Bohatému pohľadávka voči p. Novákovi (právo na vrátenie peňazí). Z uvedeného vyplýva, že najprv je p. Bohatý v postavení dlžníka (zaviazal sa požičať peniaze p. Novákovi) a potom je v postavení veriteľa (má právo žiadať späť peniaze, ktoré požičal). Súčasne sa mení aj postavenie p. Nováka. Ďalším príkladom z praxe je vzťah banky a klienta. Keď banka poskytne úver a následne príde termín prvej splátky, banke vznikne pohľadávka voči klientovi.